Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?

Odzież ochronna ma na celu zabezpieczać pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników, na jakie może być narażony podczas wykonywania swojej pracy. Jednym z obowiązków pracodawcy z zakresu BHP jest zapewnienie osobom zatrudnionym niezbędnych środków ochrony osobistej (a więc m.in. odzieży ochronnej) w określonych przypadkach. Kiedy jest to konieczne?

Obowiązek zapewniania pracownikom odzieży ochronnej

Obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom niezbędnych środków ochrony osobistej wynika z art. 2376 Kodeksu pracy. Jest to konieczne w sytuacjach, gdy w środowisku pracy występują niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki. Pracodawca jest więc zobligowany prawnie do tego, aby wyposażyć pracowników w specjalistyczną odzież ochronną. Powinien on również przeszkolić ich z zakresu prawidłowego posługiwania się środkami ochrony osobistej.

Odzież ochronna ma na celu zabezpieczać pracownika przed takimi czynnikami jak np. różnorodne środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, wysoka lub niska temperatura, ostre przedmioty, pyły itd. Zwykłe ubranie lub też standardowa odzież robocza nie mają odpowiednich właściwości ochronnych. Kodeks pracy nie ustala jednak, jaki rodzaj środków ochrony indywidualnej powinien być stosowany dla danych stanowisk pracy. To pracodawca powinien określić, jaka odzież ochronna musi być wykorzystana, uwzględniając przy tym przepisy specyficzne dla danej branży, własną wiedzę i doświadczenie oraz ewentualne ryzyka istniejące na konkretnych stanowiskach. Zgodnie z Kodeksem pracy na pracodawcy leży obowiązek nie tylko dostarczenia odzieży ochronnej, ale również zapewnienia jej odpowiedniego stanu poprzez regularne pranie, naprawę, konserwację, odpylanie, odkażanie, wymianę itd.

Stosowane w zakładach pracy środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania z zakresu oceny zgodności, czego potwierdzeniem jest oznakowanie CE. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, 2173). Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy nie tylko elementy odzieży ochronnej w typowym rozumieniu tego słowa, a więc np. spodnie, fartuchy, bluzy, buty, ale również inne urządzenia i elementy wyposażenia, które mają na celu ochronę przed zagrożeniami, np. maski, okulary, kaski, ochraniacze itp.

Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?